Epekek

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013 13:15

VOUCHER ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

 

Αντικείµενο του Προγράµµατος είναι η ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή κτηρίων, συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού, µέσω καταβολής προκαθορισµένου ποσού ενίσχυσης ανά κατηγορία Ενεργειακού Επιθεωρητή.
 

Το είδος της ενίσχυσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι τριών κατηγοριών:

 

I.   Κατηγορία 1. Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών κτηρίων: ποσό ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ, (ελάχιστη εκπαίδευση 60 ωρών)

II.  Κατηγορία 2. Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών συστηµάτων θέρµανσης: ποσό ενίσχυσης ύψους διακοσίων (200) ευρώ, (ελάχιστη εκπαίδευση 30 ωρών)

III. Κατηγορία 3. Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών συστηµάτων κλιµατισµού: ποσό ενίσχυσης ύψους διακοσίων (200) ευρώ, (ελάχιστη εκπαίδευση 30 ωρών)


Το ποσό της ενίσχυσης για τους εν δυνάµει Ενεργειακούς Επιθεωρητές δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τετρακόσια (400) ευρώ ανεξάρτητα από το κόστος της κατάρτισης που αυτοί καταβάλλουν.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν µόνο φυσικά πρόσωπα – υποψήφιοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι εφεξής καλούνται ∆ικαιούχοι του Προγράµµατος.

Επιπλέον κριτήρια για την ανάδειξη των δικαιούχων της ενίσχυσης είναι:

  1. Εισοδηµατικά: µε βάση το δηλωθέν εισόδηµα, του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σηµειώµατος. Ως δηλωθέν εισόδηµα λαµβάνεται το «συνολικό δηλωθέν εισόδηµα» του τµήµατος Γ «Εκκαθάριση Φ.Ε.» του εκκαθαριστικού σηµειώµατος φορολογίας εισοδήµατος
  2. Ηλικιακά: µε βάση τα έτη από την ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου ή του διπλώµατος
  3. Γεωγραφικά: µε βάση την Περιφέρεια της δηλωθείσας επαγγελµατικής έδρας

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα όρια σώρευσης σύµφωνα µε τον κανονισµό De minimis (1998/2006)

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται µε αυστηρή σειρά κατάταξης, βάσει κατάλληλης µοριοδότησης που προκύπτει από την αξιολόγηση των προαναφερθέντων κριτηρίων (α) και (β)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ποσού στο δικαιούχο είναι η επιτυχής παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος που επέλεξε και η αντίστοιχη επιτυχής απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή από την αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 31 του Νόµου 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) και στο άρθρο 52 του Νόµου 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄174).

Σηµειώνεται ότι το Πρόγραµµα απευθύνεται σε όλους όσους έχουν ολοκληρώσει ή πρόκειται να ολοκληρώσουν την εξειδικευµένη κατάρτιση για να αποκτήσουν την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Αναλυτική περιγραφή των όρων και των προϋποθέσεων του Προγράµµατος παρουσιάζονται αναλυτικά στον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης.

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

3.1 Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία.

3.2 Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», της µε Α.Π. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

4.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους,

από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσης (ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων)
έως την 11 Οκτωβρίου 2013 (ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων)

Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν θα γίνονται δεκτές.

Στην περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης η ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο. Η ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται µέσω της οικείας ιστοσελίδας www.ypeka.gr και www.buildingcert.gr

4.2 Η υποβολή της αίτηση για τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα, γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, µέσω της υφιστάµενης ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Συγκεκριµένα, ο δυνητικά δικαιούχος (υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής), αφού έχει υποβάλλει αναγγελία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση για συγκεκριµένη/ες Κατηγορία/ες ενίσχυσης, µε χρήση των κωδικών που του έχουν χορηγηθεί για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Μητρώου των Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr).

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

Η αίτηση για συµµετοχή στο Πρόγραµµα γίνεται µέσω ηλεκτρονικού αιτήµατος, σε αντίστοιχο σηµείο της ηλεκτρονικής πλατφόρµας και συµπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία:

  1. δηλωθέν εισόδηµα, βάσει του εκκαθαριστικού σηµειώµατος του τελευταίου οικονοµικού έτους,
  2. έτος κτήσεως πτυχίου ή διπλώµατος και
  3. διεθνή αριθµό τραπεζικού λογαριασµού (IBAN) για την καταβολή του ποσού της ενίσχυσης

Επιπλέον της δήλωσης των παραπάνω στοιχείων, ο αιτών καλείται να προσκοµίσει σε ηλεκτρονική µορφή (σκαναρισµένη µορφή σε αρχείο εικόνας ή pdf) σε διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, τα επιπλέον δικαιολογητικά.

  1. αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος του τελευταίου οικονοµικού έτους,
  2. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, µε την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του, (υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι).
  3. δήλωση συµµόρφωσης µε τον κανονισµό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και στοιχεία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (υπόδειγµα ∆ήλωσης παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙ)

Τα πρωτότυπα των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στον ΕΦ∆ πριν από την καταβολή της ενίσχυσης.

Στην τελική φάση του Προγράµµατος και πριν την καταβολή της ενίσχυσης στους τελικούς δικαιούχους, ο Ε.Φ.∆. τους καλεί (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) να επισκεφτούν την ηλεκτρονική πλατφόρµα και να εισάγουν τα στοιχεία κόστους της κατάρτισης τους (συνολικό κόστος, απόδειξη λιανικής).

ΕΠΕΚ ΚΕΚ 2012 | κατασκευη ιστοσελίδων Toastedweb.gr σεμιναρια primus.com.gr

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP