Epekek

Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 13:24

Έναρξη Υποβολής Ε’ Κύκλου Αιτήσεων Για Πρόγραμμα Ανέργων 18-24 Ετών Στον Τομέα Του Λιανικού Εμπορίου

Η Επιτελική Δομή Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΑΠΚΟ) (πρώην ΕΥΕ/ΕΚΤ) και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ως συνδικαιούχοι, αναλαμβάνουν την υλοποίηση της Πράξης "Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου" (κωδικός ΟΠΣ: 5007886), που εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/ΥΕΙ).


Αντικείμενο της Δράσης
Η Πράξη αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, πρακτική και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε αντικείμενα του Λιανικού Εμπορίου και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες ώστε να επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον κλάδο.
Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση).
Κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών 

Οι ειδικότητες στις οποίες θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι είναι:

• Πωλητής Λιανικής
• Εξωτερικός Πωλητής
• Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου
• Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
• Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser)
• Υπάλληλος Γραφείου.


Πρακτική Άσκηση διάρκειας 260 ωρών
Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Εξατομικευμένη συμβουλευτική
Θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) ατομικές συμβουλευτικές

Πιστοποίηση των ωφελουμένων ανά ειδικότητα:
Η πιστοποίηση δεξιοτήτων θα γίνει με βάση σχήματα - πιστοποιητικά τα οποία αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά και είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Η πιστοποίηση κατοχυρώνει τα οφέλη του προγράμματος για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι αποκτούν αναγνωρίσιμα προσόντα στην αγορά εργασίας.


ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 1.471 €
(συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων)Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33 € (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).
Το επίδομα πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων αντιστοιχεί σε 3,20 € ανά ώρα (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

  • Κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα (η παροχή συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος) οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους (24 έτη και 364 ημέρες).
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτηση του από 26/01/2018 έως 28/02/2018 και ώρα 23:59:59.
Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην Ε.Σ.Ε.Ε. (Κτίριο ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ, Πετράκη 8, Τ.Κ. 10563, ΑΘΗΝΑ) φάκελο με τα δικαιολογητικά τους ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτησή τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους.


Προσοχή: Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής – κι όχι αποστολής – των δικαιολογητικών από το πρωτόκολλο της Ε.Σ.Ε.Ε. ορίζεται η Πέμπτη 01 Μαρτίου 2018. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά την 28η Φεβρουαρίου 2018) ή παραλαβή των δικαιολογητικών (μετά την 01η Μαρτίου 2018) καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Περιοχή Που Σας Ενδιαφέρει

ΕΠΕΚ ΚΕΚ 2012 | κατασκευη ιστοσελίδων Toastedweb.gr σεμιναρια primus.com.gr

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP